Contact
Als festival NEXT wij verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Indien u na het doornemen van onze privacyverklaring, of in algemenere zin, vragen heeft hierover of contact met ons wenst op te nemen kan dit via onderstaande contactgegevens:

 Broelkaai 6 – 8500 Kortrijk
 info@nextfestival.eu
 056/221001
info@nextfestival.eu

 
Waarom verwerken wij persoonsgegevens.
Uw persoonsgegevens worden door festival NEXT verwerkt ten behoeve van onderstaande doeleinden en rechtsgronden. Aldus kan NEXT mogelijk weigeren diensten of goederen te leveren, of contracten aan te gaan of handelingen te stellen wanneer u de benodigde gegevens niet verstrekt.
• om te kunnen deelnemen aan de activiteiten van het festival; (uitvoering overeenkomst)
• om u te kunnen informeren over praktische info of wijzigingen, na aankoop van een ticket. (uitvoering overeenkomst)
• het versturen van nieuwsbrieven en uitnodigingen. (toestemming betrokkene en gerechtvaardigd belang)
• het informeren over de werking en activiteiten van festival NEXT (gerechtvaardigd belang).
• het bekomen van subsidiëring door de overheid (wettelijke verplichting)
• het voldoen van fiscale en sociaalrechtelijke wetgeving (wettelijke verplichting).
• kunnen beoordelen of een contract of dienst kan worden afgesloten én moet het correct kunnen uitvoeren
• gebruik van persoonsgegevens om aan direct marketing te doen, zodat NEXT u voorstellen kan doen over haar activiteiten.

FESTIVAL NEXT verwerkt verschillende soorten gegevens afhankelijk van het doel.  (en opslaan, verzamelen en verwerken):
 
Het gaat over informatie om u te identificeren en contacteren (naam, geboortedatum- en plaats, adres, identiteitskaart, beroep, functietitel, opleiding, klantnummer, rijksregisternummer, voertuignummerplaat, rijbewijs; telefoon- en faxnummer, e-mail, taal, gebruikersnaam, gegevens die u spontaan verstrekt, ondernemings- of btw-nummer, informatie over aanwezigheden op evenementen (en foto’s daar genomen), …). FESTIVAL NEXT vraagt nooit meer gegevens op dan nodig voor een van bovenstaande doelstellingen.
 
Voor werknemers van NEXT zijn ook de gegevens noodzakelijk voor de loonadministratie.
 
 
Beveiliging en vertrouwelijkheid.
Alleen personen die daartoe gemachtigd zijn, hebben toegang tot persoonsgegevens, en enkel als die gegevens relevant zijn om hun opdracht te vervullen.

Voor de verwerking van persoonsgegevens doet FESTIVAL NEXT ook een beroep op verwerkers die in opdracht van NEXT de gegevens verwerken (boekhouddiensten, sociaal secretariaat, IT-leveranciers, organisatoren van events, bijvoorbeeld).  Deze zijn gevestigd in de Europese Economische Ruimte.  Als NEXT een beroep doet op verwerkers, dan kunnen gegevens terechtkomen in de landen waarin zich de datacenters van die verwerkers bevinden.  Indien de betrokken landen niet vallen onder de afspraken tussen de EU en die landen of de leveranciers erkend zijn, zal NEXT dit opvangen door bijvoorbeeld met die verwerkers een overeenkomst te sluiten die de nodige garanties biedt. NEXT ziet erop toe dat er strikte regels worden gevolgd.

Uitgangspunt voor het bijhouden van persoonsgegevens is de wettelijke bewaartermijn (vaak tot tien jaar na het einde van een contract of de verrichting van een transactie). Voor de uitoefening of vrijwaring van onze rechten (bijvoorbeeld zolang een vordering in rechte niet is uitgesloten) kan dat langer zijn, met name in functie van de toepasselijke verjaringstermijnen al naar gelang het geval.

 
Bewaartermijn
NEXT bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt dan wel op grond van de wet is vereist, namelijk 5 jaar.

 
Uw rechten omtrent uw gegevens
De privacywetgeving geeft u als ‘betrokkene’ een aantal rechten, die NEXT ter harte neemt.

Wanneer NEXT voor een verwerking van gegevens om een toestemming vraagt, dan kun u die die toestemming daarna ook weer intrekken.

Wil u inzage in de gegevens die NEXT over u verwerkt, laat het dan weten. NEXT zal u dan een zo volledig mogelijk overzicht geven. Het is mogelijk dat sommige persoonsgegevens uit back-upbestanden, log-, historiek- of archiefbestanden niet opgenomen zijn in dit overzicht. Deze gegevens maken geen deel uit van de gebruikelijk verwerkte persoonsgegevens en zijn niet onmiddellijk beschikbaar. Ze worden wel verwijderd uit deze bestanden volgens gebruikelijke processen.

U kan uw gegevens laten verbeteren, of laten verwijderen bij onrechtmatige verwerking, mocht dat bij vergissing zo zijn.

U kan zich verzetten tegen verwerking door NEXT op basis van haar gerechtvaardigd belang. Tenzij er dwingende gronden zijn om dat niet te doen, zal NEXT daarop ingaan.

NEXT hanteert geen gegevensverwerkingen die volledig geautomatiseerd zijn, d.w.z. zonder menselijke tussenkomst.

Ook heeft u het recht om de door u verstrekte gegevens door ons te laten overdragen aan uzelf of in opdracht van u direct aan een andere partij. Wij kunnen u vragen om u te legitimeren voordat wij gehoor kunnen geven aan voornoemde verzoeken.

 
Klachten
Mocht u een klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens dan vragen wij u hierover direct contact met ons op te nemen (info@nextfestival.eu).

U heeft altijd het recht een klacht in te dienen bij de Privacy Commissie (www.privacycommission.be), dit is de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacy bescherming.

 
Foto’s en video’s
Indien u deelneemt aan bepaalde activiteiten kunnen er ook foto’s genomen worden om nadien als sfeerverslag weer te geven. Deze kunnen verspreid worden op onze website en social media. Indien u niet wenst dat uw foto gebruikt wordt, dan kan u dat steeds laten weten via info@nextfestival.eu.

 
Wijziging privacy statement
Festival NEXT kan zijn privacy statement wijzigen. Van deze wijziging zullen we een aankondiging doen op onze website.